FANDOM


Swo its mwe skweleton and ive fwound ouwt thwat dwa swucker is bwack and hwe is aftwer us agwain

i hwope hwe dwoesent kwill mwe aftwer thwis bwut hwes in a skweleton bwody and cwalls hwimslef da skelesucker and hwes got somewon nwamed Q-15 two hwelp hwim hwe twied gwetting swomeone nwamed 23.99 bwut hwe twipped and dwied i will hwave to kwill hwim swoon